Szukaj po:

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1.     Regulamin określa zasady korzystania przez Odbiorców z Platformy Ptakonline.com.
 2.     Regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i nieprzerwanie na stronie internetowej Ptakonline.com w sposób umożliwiający Odbiorcy jego pozyskanie, odtwarzanie
  i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie i zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 3.     Poprzez akceptację Regulaminu, Odbiorca potwierdza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu oraz akceptuje wszystkie jego postanowienia i zobowiązuje się do przestrzegania ich.

§ 2

DEFINICJE

Terminy użyte w Regulaminie oznaczają:

PTAKONLINE - Platforma dostępna w domenie internetowej www.ptakonline.com zapytań ofertowych, skierowana tylko i wyłącznie do odbiorców biznesowych (B2B). Nie będąca sklepem internetowym, której operatorem jest "PROFEX" Sp. z o.o.

dane kontaktowe:

 1.     Email: kontakt@ptakonline.com
 2.     Adres: "PROFEX" Sp. z o.o. ul. Dmowskiego 37, 97-300 Piotrków Trybunalski

ODBIORCA - użytkownik Platformy Ptakonline.com, który za jej pośrednictwem może składać zapytania odnoszące się do produktów zamieszczonych na kartach serwisu. Odbiorcami mogą być jedynie podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą, które korzystają z Platformy Ptakonline.com i zaakceptowały niniejszy Regulamin. W tym celu PTAKONLINE weryfikuje każdorazowo rejestrację w systemie.

SKLEP - „Sklep Internetowy" - Kontrahent (najemca CH Ptak) wraz ze swoją ofertą handlową.

REGULAMIN -   niniejszy dokument.

§ 3

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z PLATFORMY PTAKONLINE.COM

 1.     Platforma Ptakonline.com w żaden sposób nie pośredniczy w transakcjach, które mogą powstawać dzięki użytkowaniu ptakonline.com, w szczególności nie prowadzi sprzedaży, nie jest stroną transakcji, a jedynie informuje o ofertach handlowych Sklepów.
 2.     Złożone zapytania ofertowe realizowane są bezpośrednio przez Sklepy. Platforma Ptakonline.com nie ponosi odpowiedzialności za formę i poziom realizacji zapytań. Złożenie zapytania ofertowego nie niesie za sobą konieczności realizacji zamówienia przez Sklep.
 3.     Odbiorca może korzystać z Platformy Ptakonline.com za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem, wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową.
 4.     Platforma Ptakonline.com dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane na Platformie były przez Sklepy przedstawiane zgodnie z aktualnym stanem faktycznym, jednak nie może tego w pełni zagwarantować.
 5.     Informacje newralgiczne takiej jak cena i skład materiałowy produktu możliwe są do uzyskania bezpośrednio w Sklepie po złożeniu zapytania. Platforma nie daje możliwości uzyskania takich informacji.
 6.     Transakcja kupna pomiędzy Odbiorcą i Sklepem odbywa się na warunkach określonych przez Sklep i powszechnie obowiązujące przepisy prawa. Platforma Ptakonline.com nie odpowiada za treść ofert prezentowanych przez Sklepy, a także za przebieg ewentualnych transakcji kupna, w szczególności nie odpowiada:
 7.     za zgodność wykonania umowy z treścią informacji prezentowanej na Platformie Ptakonline.com,
 8.     z tytułu realizacji zamówienia złożonego w Sklepie,
 9.     z tytułu rękojmi, gwarancji ani za sposób wykonania, niewykonania czy też nienależytego wykonania przez Sklep obowiązku lub obowiązków wynikających z umowy kupna - sprzedaży towaru lub przepisów prawa,
 10.     za jakość, bezpieczeństwo, legalność towarów, a także prawdziwość i rzetelność ich opisu prezentowanych na Platforma Ptakonline.com przez Sklepy oraz zdolność Sklepu do ich sprzedaży.
 11.     materiały wykorzystywane do tworzenia kart produktowych pochodzą ze Sklepów, które wyraziły zgodę na ich wykorzystanie na Platformie Ptakonline.com. PTAKONLINE nie jest właścicielem publikowanych treści foto / video.
 12.     Celem nadrzędnym funkcjonowania Platformy Ptakonline.com jest możliwość zaprezentowania aktualnej oferty najemców Centrum Handlowego Ptak w przestrzeni online.

§ 4

REJESTRACJA I KONTO ODBIORCY

 1.     Rejestracja, założenie oraz prowadzenie konta Odbiorcę na Platformie jest bezpłatne.
 2.     Rejestracja Odbiorcy następuje poprzez poprawne wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego https://ptakonline.com/pl/logowanie?back=my-account#account-creation
 3.     Odbiorca ma obowiązek podać w formularzu prawdziwe dane. W przypadku podania przez Odbiorcę fałszywych danych Administratorowi przysługuje prawo odmowy jego rejestracji lub - w przypadku ustalenia, że dane są nieprawdziwe, po dokonaniu rejestracji - prawo zablokowania konta Odbiorcy oraz jego wyrejestrowania z Platformy. O fakcie oraz przyczynach odmowy rejestracji lub blokady konta Odbiorca będzie poinformowany przez Administratora drogą elektroniczną.
 4.     Odbiorca jest uprawniony i zobowiązany do aktualizacji swoich danych osobowych, o ile po dokonaniu rejestracji ulegną one zmianie. Zgłoszenie zmiany danych następuje poprzez wypełnienie i przesłanie Administratorowi formularza aktualizacyjnego po zalogowaniu się na konto https://ptakonline.com/pl/logowanie?back=my-account#account-creation
 5.     Możliwość korzystania z usług Platformy może zostać uzależniona od potwierdzenia przez Odbiorcę jego danych osobowych odpowiednim dokumentem (np. odpisem lub zaświadczeniem z właściwego rejestru lub ewidencji, zaświadczeniem o numerze identyfikacyjnym REGON itp.) w sposób wskazany przez Administratora, w tym poprzez zobowiązanie Odbiorcy do przesłania kserokopii dokumentu pocztą lub jego skanu drogą elektroniczną.
 6.     Przesłanie Administratorowi formularza rejestracyjnego traktuje się jako:
 7.     zgodę Odbiorcy na przetwarzanie jego danych osobowych w celu realizacji usług Platformy, - zaakceptowanie przez Odbiorcę postanowień Regulaminu,
 8.     zgodę Odbiorcy na otrzymywanie materiałów reklamowych od Administratora;
 9.     Po dokonaniu rejestracji Odbiorca dokonuje aktywacji osobistego elektronicznego konta na Platformie.
 10. Odbiorca nie ma prawa udostępniania swojego konta osobom trzecim lub korzystania z kont innych Odbiorców.
 11. Odbiorca może zostać wyrejestrowany z Platformy:
 12.     na swoje żądanie - wyrażone w drodze e-mailowej;
 13.     bez swojej zgody - w razie stwierdzenia naruszenia przez Odbiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także w razie zawieszenia, przebudowy funkcjonalności lub likwidacji Platformy.
 14. W przypadku stwierdzenia naruszenia przez Odbiorcę przepisów prawa lub postanowień Regulaminu jego konto może zostać zablokowane, a Odbiorca - wyrejestrowany z Platformy. Zastosowanie wskazanych sankcji nie pozbawia Administratora możliwości skorzystania w stosunku do Odbiorcy z innych przewidzianych prawem środków, ani odpowiedzialności Odbiorcy z tytułu dokonanych przez siebie naruszeń praw osób trzecich.

§ 5

ZASADY DOTYCZĄCE PRZERW TECHNICZNYCH W DZIAŁANIU SERWISU

Platforma Ptakonline.com dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Ptakonline.com. Mimo to czasami mogą wystąpić awarie i błędy techniczne spowodowane kłopotami ze sprzętem bądź oprogramowaniem. W każdym przypadku PTAKONLINE stara się w jak największym stopniu ograniczyć negatywne skutki zaistniałych problemów technicznych.

§ 6

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 1.     Odbiorca może zgłaszać reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Platformę Ptakonline.com.
 2.     Reklamacje można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres ”PROFEX” Sp. z o.o. ul. Dmowskiego 37, 97-300 Piotrków Trybunalski.
 3.     Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 4.     Platforma Ptakonline.com zastrzega, że reklamacje dotyczące jakości lub wad Towarów nabytych od Sklepów, czy też nienależytego wykonania bądź niewykonania umowy należy kierować bezpośrednio do Sklepu, z którego Towar pochodzi i nie będą one rozpatrywane przez Platformę Ptakonline.com.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1.     We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o ochronie danych osobowych, oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2.     Wszelkie spory pomiędzy stronami rozstrzygane przez właściwy dla PROFEX Sp. z o.o. sąd powszechny.
 3.     Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 stycznia 2019 r.